متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

جدول 2-1 تفاوت رهبری و مدیریت ۲۲

جدول 2- 2 تفاوت رهبر با مدیر ۲۲

جدول 2- 3 نمونه ای از جدول لیکرت درمورد ویژگی های سازمان و عملکرد سیستم های مختلف مدیریت ۳۷

جدول2-4 ارتباط شیوه رهبری و ترکیبات ساخت تکلیف و ظرفیت پیرو ۵۱

جدول 2- 5 مدل هنجاری رهبری ۵۲

جدول 2- 6   جانشین های رهبری ۵۶

جدول 2- 7 ویژگی عوده رهبران کاریزماتیک ۶۱

جدول 3-1  امتیازبندی سوالات سبک رهبری دانشی و مولفه های آن ۱۱۸

جدول 3-2  امتیازبندی سوالات اندازه به کارگیری  سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ۱۱۹

جدول 4-1 توزیع فراوانی وضعیت جنسیتآزمودنی ها ۱۲۳

جدول 4-2 توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها ۱۲۴

جدول 4-3 توزیع فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات آزمودنی ها ۱۲۵

جدول 4-4 توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها ۱۲۶

جدول 4-۵ توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ۱۲۷

جدول 4-۶  توزیع فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۸

جدول 4-۷ توزیع فراوانی مؤلفه گرایش یادگیری ۱۲۹

جدول 4-۸ توزیع فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۰

جدول 4-۹ توزیع فراوانی مؤلفه طرفداری از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی ۱۳۱

جدول 4-۱۰ آماره های توصیفی نمره های سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن ۱۳۲

جدول 4-۱۱ توزیع فراوانی متغیر به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۳۵

جدول 4-۱۲ توزیع فراوانی مؤلفه تحلیل سازمانی ۱۳۶

جدول 4-۱۳ توزیع فراوانی مؤلفه بانک داده ۱۳۷

جدول 4-۱۴ توزیع فراوانی مؤلفه مدیریت اطلاعات ۱۳۸

جدول 4-۱۵توزیع فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی ۱۳۹

جدول 4-16 آماره های توصیفی نمره به کارگیری  سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه های آن ۱۴۰

جدول 4-17 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای مطالعه فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۱۴۴

جدول 4-18 آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان … ۱۴۵

جدول 4-19آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان  ۱۴۷

جدول 4-20 آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان   …. ۱۴۸

جدول 4-۲۱ آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین طرفداری از فرآیند های فردی و گروهی با اندازه به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان   …. ۱۵۰

جدول 4-۲۲ ضریب همبستگی جزئی بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده (سن،جنس،وضعیت تاهل ،اندازه تحصیلات ، سابقه کار)   …. ۱۵۱

جدول 4-۲۳ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین مؤلفه­های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و طرفداری از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) با اندازه به کارگیری  سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان   …. ۱۵۲

جدول 4-۲۴ ضرایب مدل رگرسیون روابط مؤلفه­های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و طرفداری از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) با اندازه به کارگیری  سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان  …. ۱۵۳

جدول 5-1 نتایج اجمالی فرضیات ۱۵۹

 

فهرست نمودارها

نمودار2-1شبکه مدیریت بلیک و موتن ۳۵

نمودار 2-2تئوری پیوستار تاننیوم و اشمیت. ۴۰

نمودار 2- 3 شیوه رهبری مناسب برای جایگاه های مختلف گروه ها ۴۲

نمودار 2- 4خلاصه توجه مسیر – هدف ۴۶

نمودار 2-5 الگوی رهبری مبتنی بر جایگاه ۴۸

نمودار2-6 مدل اسناد رهبری ۵۷

نمودار 2-7 سبک رهبری دانش و ابعاد آن ۷۱

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار4-1 درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها ۱۲۴

نمودار4-2 درصد فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها ۱۲۵

نمودار4-3 درصد فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات آزمودنی ها ۱۲۶

نمودار4-4 درصد فراوانی وضعیتسابقه خدمت آزمودنی ها ۱۲۷

نمودار4-5 درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ۱۲۸

نمودار 4-6 درصد فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۹

نمودار 4-7 درصد فراوانی مؤلفه نگرایش یادگیری ۱۳۰

نمودار 4-8 درصد فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۱

نمودار 4-9 درصد فراوانی مولفه طرفداری از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۱۳۲

نمودار 4-10 هیستوگرام متغیر سبک رهبری دانشی ۱۳۳

نمودار 4-11 هیستوگرام مولفه گرایش یادگیری ۱۳۳

نمودار 4-12 هیستوگرام مولفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۴

نمودار 4-13 هیستوگرام مولفه طرفداری از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۱۳۴

نمودار 4-14 نمودار جعبه­ای برای مقایسه توزیع سبک رهبری دانشی و مؤلفه­های آن ۱۳۵

نمودار 4-15  درصد فراوانی متغیر به کارگیری  سیستم­های اطلاعات منابع انسانی ۱۳۶

نمودار 4-16  درصد فراوانی مولفه تحلیل سازمانی… …. ۱۳۷

نمودار 4-17 درصد فراوانی مولفه بانک داده……… ۱۳۸

نمودار 4-18  درصد فراوانی مولفه مدیریت اطلاعات … ۱۳۹

نمودار 4-۱۹  درصد فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی… ۱۴۰

نمودار 4-۲۰هیستوگرام متغیر به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی  … ۱۴۱

نمودار 4-۲۱ هیستوگرام مولفه تحلیل سازمانی  … ۱۴۱

نمودار 4-۲۲ هیستوگرام مولفه بانک داده  … ۱۴۲

نمودار 4-۲۳ هیستوگرام مولفه مدیریت اطلاعات  … ۱۴۲

نمودار 4-۲۴ هیستوگرام مولفه دیدگاه سیستمی  … ۱۴۳

نمودار 4-۲۵ نمودار جعبه­ای برای مقایسه توزیع به کارگیری  سیستم­های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه­های آن  … ۱۴۴

نمودار 4-26 نمودار پراکنش بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری  سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان   … ۱۴۶

نمودار 4- 27 نمودار پراکنش بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری  سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان   … ۱۴۷

نمودار 4-28 نمودار پراکنش بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری  سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان   … ۱۴۹

نمودار 4-29  نمودار پراکنش بین طرفداری از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری  سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان   … ۱۵۰

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1  مدل مفهومی پژوهش ۱۰۹

شکل 2-2مدل تحلیلی پژوهش ۱۱۱

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد