متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

رهبری موضوع جالب و قابل تاملی می باشد زیرا که چگونگی جلب همکاری مردم در یک وظیفه عمومی به مقصود دستیابی به یک هدف مشترک ، همیشه مساله مهمی برای بشر بوده می باشد . آن چیز که که در مورد رهبری از اهمیت بسزایی بر خوردار می باشد این می باشد که شخص چگونه به رهبری می رسد ؟ چگونه رفتار می کند ؟ و چه چیز باعث تاثیر رهبر می گردد. عاملی که می تواند در ایفای تأثیر رهبری موثر باشد تشخیص نیازمندی های روانی پیروان می باشد و رهبران بایستی تا سر حد امکان در جهت ارضای آن نیاز هاکوشا باشند تا اقدام رهبری خویش را با خصوصیات خلقی و نیازمندی های روانی پیروان می باشد و رهبران بایستی تا سر حد امکان در جهت ارضای آن نیاز ها کوشا باشند تا اقدام رهبری خویش را با خصوصیات خلقی و نیازمندیهای روانی منطبق سازند . پس رهبران در سازمان ها نبایستی رفتار افراد را با شیوه خویش همسو کنند بلکه بایستی شیوه رهبری خویش را با رفتار کارکنان متناسب نمایند ، زیرا تغییر شیوه رهبری خویش را با صرفه تر ، کم هزینه تر و سریعتر حاصل می گردد(کالینزو پوراس[1]، 1380: 131) .

شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات می باشد  که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد. اهمیت اطلاعات از این نظر می باشد که مبنایی برای اقدام فراهم می آورد . ما اخذ اطلاعات هزینه بر می باشد . دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت می باشد که بسیار کمیاب می باشد ( پاتنام[2] و دیگران ،1384 : 61)

ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند .آن دسته از سازمآن ها که ابزار دوران فرا صنعتی  دیجیتالی را به خوبی در سازمآن های خود بکار گرفته اند از سرمایه های هوش خود حداکثر بهره را  می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند ( گیتس[3] ،1382 : 1).

این فصل شامل سه بخش می باشد . بخش اول به تشریح سبک رهبری دانشی ، بخش دوم به موضوع سیستم های اطلاعات منابع انسانی وبخش سوم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ، مدل مفهومی ، مدل تحلیلی و فرضیه های پژوهش می پردازد .

[1] Kalinzo & Poras

[2] Patnam

[3] Gits

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد