متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی مدل فیدلر

مقدار وسیعی پژوهش درمورد اعتبار مدل اقتضایی فیدلر انجام شده می باشد . اکثر یافته ها از تئوری ها طرفداری می کنند . وی تحقیقات تجربی بسیاری انجام داده و سابقه مهمی برای پیشرفت مدل اقتضایی ایجاد نموده می باشد . مطمئنا عقاید او در تئوری ، پژوهش و رهبری کاملترین عقیده نیست . اما او خدمت دیرپایی به این رشته از دانشبشری نموده می باشد ( شورینی، 1383: 28).

مایکل[1] میگوید « مدل اقتضایی فیدلر منتقدان و طرفداران زیادی دارد . بسیاری از پژوهشگران بهره گیری از   LPC[2] را مورد سوال قرار داده اند . آن ها عقیده دارند که مقیاس های بهتر و قابل اعتماد تری برای اندازه گیری رفتار واقعی رهبر هست . انتقاد دوم این می باشد که سیستم طبقه بندی جایگاه به نظرشان بیش از اندازه ساده می آید . عوامل با اهمیت دیگری ورای آن چیز که که توسط فیدلر توصیه شده هست . علی رغم آن خورده گیری ها مدل اقتضایی کمک شایانی به رهبری می باشد . این مدل نخستین کوشش استوار در ادغام سبک رهبری و جایگاه می باشد و این گامی بلند در دانش رهبری می باشد ( شورینی ، 1383: 65).

2-1-20- تئوری رهبری مسیر-هدف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این نظریه یکی از ارزشمندترین شیوه های رهبری اقتضایی می باشد که آغاز توسط ایوانز [3]تنظیم شده و سپس هاوس یکی از توجه های جدید در حال تکوین را معرفی نمود( برومند، 1386: 48-49).

پایه و اساس تئوری مذکور بر این قرار گرفته که رهبران موفق راه را برای پیروان روشن و مشخص نموده ، مسیر هدف ها را به آن ها نشان داده و آنان را یاری می دهند تا در راه رسیدن به اهداف مورد نظر هر نوع سد یا مانعی را از میان بردارند (رابینز[4] ، ترجمه فارسی ، 1381: 665).

بر اساس این نظریه تاثیر بخشی رهبران به علت نفوذ آنان بر انگیزش زیر دستان ، توانایی عملکرد موثر و رضایت خاطر آن هاست . انتخاب نام مسیر-هدف به دلیل توجه عمده اش بر تاثیر گذاری رهبر بر تصور زیردستان از هدف های کاری، هدف های شخصی و مسیر رسیدن آن ها به هدف می باشد . این نظریه اعتقاد دارد که رفتار رهبری به حدی برانگیزنده یا راضی کننده می باشد که میل رسیدن به هدف را در زیردستان بالا می برد و مسیر ها را برای حرکت به سوی اهداف روشن می کند (هرسی و بلانچارد[5]، ترجمه فارسی: 1388: 126).

این نظریه چنین فرض می کند که یکی از وظایف اصلی رهبراین می باشد که رفتارش را برای تکمیل آن چیز که که جایگاه اقتضا می کند ( مانند عواملی که در محیط کار هست)تعدیل کند . هاوس معتقد می باشد که وقتی رهبر قادر باشد کمبود های محل کار را جبران کند . زیر دستان احتمالا از رهبر رضایت دارند . مثلا رهبر می تواند در رفع ابهامات شغل کمک کند یا نشان دهد که چگونه عملکرد خوب دریافت حقوق بیشتر را نتیجه می دهد . هنگامی که مسیر هایی که از طریق آن ها 1- کوشش منجر به عملکرد گردد (انتظار) عملکرد منجر به پاداش های ارزشمند می گردد ( وسیله ) معلوم میشود عملکرد بایستی بهبود یابد . رفتار اضافی رهبر بر عملکرد اثر ندارد و حتی ممکن می باشد به آن لطمه بزند، زیرا انسآن ها به رئیسی نیاز ندارند که به آن ها بگوید کاری را چگونه انجام دهند در حالیکه خودشان چگونگی انجام کار را می دانند ( شرموهورن[6] و همکاران ، ترجمه ایران نژاد ، 1383: 237-236) .

تئوری مسیر- هدف یکی دیگر از تئوری های اقتضایی می باشد که در آن کوشش شده می باشد تا سبک اثر بخش رهبری در جایگاه های مختلف شناسایی گردد . سبک های رهبری در این تئوری به چهار نوع تقسیم شده اند:

1-رهبری دستوری : با اظهار نوع وظیفه و چگونگی انجام آن توسط زیردستان ارتباط دارد و تا حد زیادی شبیه تعیین ساختار می باشد .

[1] Michel

[2] Leastpreferred  Cowolker

[3] Ivanz

[4] Rabinz

[5] Hersi & Belanchard

[6] Shermohorn

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد