متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

– خصوصیات رهبری

بعضی از خصوصیات رهبر به تبیین زیر می باشد :

۱-رهبران بایستی انتظارات پیروان را برآورده سازد:

پیروانی که خواستار یک رهبر قدرتمند هستند با پیروانی که متمایل به یک رهبر آزاد منش و محافظه کار می باشند اعمال یک نوع رهبری کار درستی نیست پس رهبران در صورتی که بخواهند در تحقق هدف های خود موفق گردند ناگزیر از تکریم و در نظر داشتن خواسته های پیروان خود می باشند یعنی رهبر بایستی بتواند سبک خود را به صورت اقتضایی و متناسب با ویژگی های کارکنان انتخاب نمایند (ایران نژاد پاریزی ، 1381: 202).

2- رهبر بایستی به عنوان« یکی از ما» درک گردد :

رهبر بایستی در گروه عضویت داشته باشد و به عنوان یک عامل خارجی تلقی نگردد زیرا که در این صورت فرد خود را قبل از این که مدیر یا رهبر آن گروه بداند یک عضو آن مجموعه می شناسد

و گرایش ها و تمایلات آن ها را درک می نماید ( رضائیان ،1383: 222).

3- رهبر بایستی به عنوان «بیشترین ما » درک گردد :

رهبر یک گروه علاوه بر اینکه بایستی عضوی از گروه محسوب گردد لازم می باشد در گروه تأثیر بارز و محوری داشته و شخصیت او انعکاس جامعی از معیار ها و ارزش های گروه باشد(رضائیان، 1383: 228) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- رهبر بایستی به عنوان« بهترین ما» شناخته گردد :

«بیشترین ما بودن » برای انجام تأثیر رهبری لازم می باشد اما کافی نیست مدیر یا رهبر بایستی از نظر معنوی نیز به عنوان یک متخصص فوق العاده برتر درک شده باشد و سیمای یک شبه ی پدر را در گروه داشته باشد به بیانی دیگر او بایستی بهترین ما باشد تا بتواند تأثیر هماهنگی را بهتر از هر کس اعمال نماید اگر این طور نباشد هدف های گروه با بیشترین کارایی تحقق پیدا نخواهد نمود (کافی، 1385: 491).

2-1-5-انواع رهبری

در فرهنگ های مختلف ، بر اساس مبانی و دیدگاه های مختلف ، تقسیم بندی های متفاوتی برای پیشوایان و رهبران هست که در اینجا به دوازده گروه از آن ها تصریح می گردد :

2-1-5-1-رهبران اجتماعی :

برون گرا ، خودنما ، گستاخ و نترس هستند . همواره در میان مردم ظاهر شده و دارای تواناییهای گسترده در ارائه کارها هستند . ظاهر آراسته ، قدرت اظهار و اندام متناسب می تواند تأثیر موثری در موفقیت آنان داشته باشد (استانلی[1]، ترجمه میر سپاسی ،1383: 44).

2-1-5-2-رهبران افکار (اندیشه سالاران ) و فیلسوفان :

مخترعان و مکتشفان هستند که از طریق نفوذ در اندیشه ها ممکن می باشد بر گروهی انبوه از مردم جهان حکومت کنند و هدایت افکار عمومی را بر عهده بگیرند . اینان مدیرانی درون گرا و ژرف اندیش هستند(زارعی ، 1382: 23).

2-1-5-3-رهبران اداری :

اداره سازمان های دولتی و صنعتی را بر عهده دارند و بایستی دارای قابلیت تشکیلاتی باشند . اعتقاد بر این می باشد که اینان بایستی از ویژگی های رهبران اجتماعی و اندیشه سالاران برخوردار باشند (طوسی،1388: 67).

2-1-5-4-رهبران مستقیم :

به گونه مستقیم با مردم سر و کار دارند و نه با اشیاء ،  اینان بایستی از قدرت اظهار و نفوذ کلام برخوردار باشند (فیدلر[2]،ترجمه شورینی ، 1384: 55)

2-1-5-5-رهبران غیر مستقیم :

بیشتر ، خالق تغییرات و بانی تحولات اجتماعی و اقتصادی هستند که با نبوغ و قدرت خلاقانه خود زندگی و رفاه عمومی را متحول می کنند (ماکسول[3] ، ترجمه کیاوند ، 1388: 144).

2-1-5-6-رهبران هواخواه :

با تکیه بر نقاط ضعف و یا قوت مردم در آنان نفوذ می کنند (زارعی، ۱۳۸۲: ۵۴) .

[1]Stanly

[2] Fidler

[3] Maksol

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد