متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پیشرفت صنایع و پدید آمدن تکنولوژی جدید ، قابلیت های بالایی را در عرصه زندگی امروزی ایجاد کرده می باشد . این قابلیت ها به حدی بوده می باشد که از آن وقت به عنوان انقلابی در زندگی بشر امروز نام می برند (ثریایی و همکاران ، 2:1385 ).

سیستم اطلاعاتی سیستمی می باشد که داده ها را از واحد های مختلف در پیدا نمود نموده و تولید اطلاعات می کند و اطلاعات مربوط، بموقع ، دقیق و شکیل را در اختیار سطوح مختلف مدیران جهت تصمیم گیری بهینه قرار می دهد ( میر احمدی ،15:1377) .

سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی قادر می باشد تا با تولید ، سازماندهی ، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلف تصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند مورد بهره گیری قرار گیرد (علوی ، 1:1385 ).

رهبری عبارت می باشد از نفوذ و تاثیر گذاری بر افراد می باشد ( امیرکبیری،104:1384 ).

رهبری بهره گیری از جبر و زور را شامل نمی گردد و مدیری که برای هدایت فعالیت های زیر دستانش به زور متوسل می گردد ، اعمال رهبری نمی کند ( قلی پور سلیمانی، 54:1380).

عزم جامعه را مجموعه مدیریت کشور هدایت می کند و رهبری از تأثیر های مهم مدیریت می باشد . در مدیریت مقصود از رهبری فرا گرد اثر گذاری و نفوذ در رفتار زیر دستان برای هدایت آن ها در ایفای وظایف سازمانی می باشد . مدیر برای ایفای وظیفه رهبری، با زیر دستان خود ارتباط مستقر می کند، به سرپرستی آن ها می پردازد، انگیزه کار و فعالیت در آن ها به وجود می آورد ،به حل اختلافات آن ها می پردازد و به اقتضا، تغییراتی در شرایط کار آنان پدید می آورد . لذا این کوشش ها به مقصود آن می باشد که نیاز ها و هدف های سازمان و اعضای آن، تواما تحقق پیدا می کند . پس رهبری در مدیریت ، مهم می باشد .

در این فصل کوشش برآن شده می باشد که به عنوان پژوهش ، اظهار مسئله، اهمیت و اهداف پژوهش ، تعاریف و مفاهیم پیرامون اصطلاحات ، و متغیرهای پژوهش پرداخته گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد