متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل سازمانی[1]

به جایگاه سلسله مراتبی مدیران جهت تصمیم گیری در مورد مسا ئل سازمان تصریح دارد (طرزمی، ۱۳۹۱).

بانک داده [2]

به جایگاهی تصریح دارد که در آن داده های کارکنان نگهداری می گردد ( طرزمی، ۱۳۹۱).

مدیریت اطلاعات [3]

مدیریت اطلاعات نیز به نگهداری ، اصلاح و ترکیب این داده ها در شکل ها ی مختلف و صور مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران مورد بهره گیری قرار مس گیرد (طرزمی،۱۳۹۱).

دیدگاه سیستمی

دروندادهای سیستم که شامل بانکهای داده از فرایندهای داخلی و شرایط محیطی می باشد براساس نیازهای اطلاعاتی پردازش شده و تبدیل به اطلاعات قابل بهره گیری در برنامه ریزی و تصمیم گیری های لازم در سطوح مختلف می شوند. (طرزمی ، ۱۳۹۱).

1-6-2- تعاریف عملیاتی

سبک رهبری دانشی

در این پژوهش سبک رهبری دانش شامل ابعاد : گرایش یادگیری ، جو حمایتی یادگیری ، فرآیند های یادگیری فردی و گروهی می باشد . که توسط پرسشنامه سبک رهبری دانشی به تعداد 29 سوال اندازه گیری می گردد . نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند . سبک رهبری دانشی را اندازه گیری می کند ( استاگدیل[4] ، 1974 : 9 ).

سیستم اطلاعات منابع انسانی

در این پژوهش سیستم اطلاعات منابع انسانی شامل ابعاد : تحلیل سازمانی ، بانک داده ، مدیریت اطلاعات و نگاه سیستمی می باشد . که توسط پرسشنامه طرزمی شامل 21 سوال اندازه گیری می گردد. نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند .اندازه به کارگیری  سیستم های اطلاعات منابع انسانی را مشخص می کند ( سعادت ،1386: 74).

 

1-7- انواع متغیر ها

۱-۷-۱-متغیر پیش بین

در این پژوهش سبک رهبری دانشی بعنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده می باشد .

1-7-2- متغیر ملاک (هدف)

در این پژوهش سیستم های اطلاعات منابع انسانی بعنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده می باشد .

[1] Organizational Analysis

[2] Database

[3] Information Management

[4] Stagdil

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد