متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول

2-1- سبک رهبری دانشی

۲-۱-۱- تعاریف و مفاهیم رهبری

اصطلاح رهبری آغاز به وسیله « هنری فایول[1] » تحت عنوان جهت دهی یا دستور دهی به عنوان یکی از وظایف پنج گانه مدیریت مطرح گردید ، سپس واژه هدایت به عنوان معادل فارسی این عبارت وارد متون مدیریتی گردید و امروزه از واژه رهبری به جای هدایت و جهت دهی بهره گیری می کنند (برومند و سکاسی ، 1389: 24) .

رهبری پدیده ای پیچیده می باشد و شامل رهبر و خصوصیات وی ، پیروان و ویژگی های آنان و شرایط و جایگاه می باشد . بعضی از پژوهشگران رهبری ، روی شخصیت ، خصوصیات فیزیکی و یا رفتار های رهبری تمرکز دارند ، بعضی روی روابط رهبر و پیروان و تعدادی هم روی اینکه چگونه جنبه های مختلف یک جایگاه بر رفتار رهبران تاثیر می گذارد ، توجه دارند (برومند و سکاسی ، 1389: 6).

مفهوم رهبری از ابعاد مختلفی مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد به این شکل که گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می دانند و گروهی دیگر عقیده دارند رهبری نسبت به مدیریت مفهوم وسیعتری دارد و عبارت می باشد از توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت هدف های معین . پس رهبری فعالیتی می باشد که مردم را برای کوشش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می دهد و بعضی نیز به تحت تاثیر قرار دادن دیگران جهت کسب هدف مشترک رهبری می گویند(میر سپاسی ،331:1382).

2-1-2-تعاریف رهبری

بعضی از تعاریف رهبری عبارتند از :

۱-فرآیند رهبری با رفتن یک گروه مشخص به دنبال یک فرد مشخص برای تحقق پذیری اهداف مشخص پدید می آید (امیر کبیری ، 487:1385).

۲-رهبری عبارت می باشد از تاثیر گذاری نه قدرت و اقتدار (کاروسلی[2] ، ترجمه توفیقی ،32:1385).

۳-رهبری بهره گیری از جبر و زور را شامل نمی گردد و مدیری که برای هدایت فعالیت های زیر دستانش به زور متوسل می گردد اعمال رهبری نمی کند . یعنی همانطور که در گذشته گفته گردید یک مدیر و یا یک سر پرست ممکن می باشد رهبر باشد و یا نباشد . همچنین لازم به یادآوری می باشد که ویژگی های که به رهبر دست داده می گردد ممکن می باشد ویژگی هایی باشند که رهبر حقیقتاً از آن ها بر خوردار می باشد یا ممکن می باشد رهبر فقط تصور کند که دارای چنین ویژگی هایی می باشد (مورهد گریفین[3]  ، ترجمه الوانی و معمار زاده ، 1383: 35).

۴-رهبری ارتباط ای می باشد که در آن یک شخص ، رهبر ؛ دیگران را از روی میل ، به کار کردن با همدیگر درمورد وظایف مربوطه ، وا می دارد تا به آن چیز که که می خواهد نائل گردد (تری [4]، 1977: 410).

۵-رهبری ابتکار فعالیت هایی می باشد که منجر به تعیین الگوی سازگار تعامل گروه ، به سوی حل مسائل متقابل گردد (حقیقی و دیگران ، ۱۳۸۴: ۱۲۳ ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۶-رهبری عبارت می باشد از توانایی ایجاد حالتی در کارکنان که با اعتماد به نفس و علاقه مندی انجام وظیفه نمایند (مشبکی ، 1385: 258).

۷-رهبری عبارت می باشد از اقدام تاثیر گذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف های گروهی کوشش کنند  (هرسی و بلانچارد ، ترجمه فارسی ، 97:1382).

۸-رهبری را فرآیندی گویند که ضمن آن مدیریت سازمانی می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر وظایف خود را در جهت تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند (الوانی ، 137:1380).

۹-رهبری عبارت می باشد از بکار بردن اختیار و تصمیم گیری (حقیقی و دیگران ،124:1384).

۱۰-رهبری مجموعه فرایند هایی می باشد که سازمان را در جایگاه برتر قرار می دهد یا آن را به نوعی با تغییر شرایط سازگار می کند. رهبری آینده را برای آن ها به وجودمی آورد که علی رغم وجود موانع به آن دست یابند (کاتر[5] ، ترجمه فارسی ، :۲۴۱۳۸۱).

با در نظر داشتن تعاریف ذکر گردیده و دیگر تعاریف های موجود در مورد رهبری می توان چنین نتیجه گیری نمود که همگی توافق دارند که رهبری مستلزم نفوذ کردن و تاثیر گذاردن بر افراد می باشد .

[1] Henry Fayol

[2] Karosli

1 Muehed & Grifen

[4]Terry

[5] Kater

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-اهداف اصلی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

  • شناخت و توصیف ارتباط بین گرایش یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین جو حمایتی یادگیری با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین طرفداری از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
  • شناخت و توصیف ارتباط بین سبک رهبری دانشی با مسزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل کننده (سن ، جنس ، مسزان تحصیلات ، سوابق کای )در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک رهبری دانشی با اندازه به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی  با فرمت ورد